Przejdź do treści
 
§ 1 Dotyk kaszmiru oferuje w sprzedaży bony podarunkowe, które uprawniają ich posiadaczy do korzystania z usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 
§ 2 Bony podarunkowe upoważniają okaziciela do skorzystania z oferty zgodnie z rodzajem posiadanego Bonu. Przed każdą pierwszą wizytą wymagana jest konsultacja, którą dokonuje się przed samym zabiegiem.
 
§ 3 W Sklepie dostępne są bony wartościowe na rytuały I-VII. 
Natomiast jest możliwość wykupienia bonu na każdą oferowaną na stronie usługę : masaże,, zabiegi, konsultacje, analizy, wydarzenia lub karnety na pakiet usług. 
 
§ 4 Po dokonaniu wyboru usługi jaka ma zostać zrealizowana dla osoby obdarowanej, płatność należy uiścić na konto:
Dotyk kaszmiru Terapie holistyczne
Ul. Kossutha 5
40-844 Katowice
Santander Bank nr 96 1090 2008 0000 0001 4311 9247.
Po przesłaniu potwierdzenia na mail: oceanzieleni@wp.pl zostanie odesłany bon do wydrukowania w PDF.
 
§ 5 Rezerwacja zabiegów, z których posiadacz bonu podarunkowego zamierza skorzystać w ramach bonu podarunkowego, powinna być dokonana w okresie, co najmniej 7 dni roboczych przed datą upływu jego ważności.
 
§ 6 Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu bonu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Gabinetu z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.
 
§ 7 Okres ważności bonu podarunkowego wynosi maksymalnie 4 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie bonu podarunkowego.
 
§ 8 Posiadacz Bonu podarunkowego zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty z podaniem kodu bonu.
 
§ 9 Rezerwacje przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 881-436-936 oraz w szczególnych przypadkach pocztą elektroniczną pod adresem: kontakt@dotykkaszmiru.pl, w której to przypadku rezerwację uznaje się za skutecznie dokonaną pod warunkiem jej potwierdzenia przez Dotyk kaszmiru w ciągu 72 godzin od daty otrzymania rezerwacji, na adres poczty elektronicznej widniejący w przesłanej wiadomości.
 
§ 10 W razie nieodwołania wizyty z co najmniej 48h wyprzedzeniem bon przepada.
 
§ 11 Gdy wykorzystanie bonu podarunkowego przez jego posiadacza nie jest możliwe, posiadacz bonu podarunkowego może go przekazać osobie trzeciej.
 
§ 12 Zabrania się odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim, jak również wykorzystywania do tego celu jakichkolwiek materiałów promocyjno-reklamowych lub informacyjnych Dotyk kaszmiru.
 
§ 13 Przed skorzystaniem z zabiegów należy każdorazowo okazać ważny bon podarunkowy. Jego brak uniemożliwia skorzystanie z usługi.
 
§ 14 Dotyk kaszmiru nie odpowiada za zgubienie bądź uszkodzenie bonów podarunkowych.
 
§ 15 Dotyk kaszmiru zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku bon podarunkowy uznany zostanie przez Dotyk kaszmiru za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego.
 
§ 16 Bon podarunkowy nie jest środkiem płatniczym. Nie może zostać zamieniony w Safari na gotówkę, zarówno w całości jak i częściowo.
 
§ 17 Zakupiony bon podarunkowy nie podlega zwrotowi.
 
§ 18 Nie ma możliwości zwrotu gotówki z Bonów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.
 
§ 19. Istnieje możliwość dopłaty do posiadanego Bonu, jeśli osoba obdarowana chce skorzystać z usług, których wartość przewyższa wartość bonu.
 
§ 20 Kupujący bon podarunkowy jak również posiadacz bonu podarunkowego zobowiązani są do zapoznania się i akceptację z niniejszym Regulaminem Dotyk kaszmiru.
 
§ 21 Zakup bonu podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący bon podarunkowy akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
 
§ 22 Kupujący bon podarunkowy zobowiązany jest przed przekazaniem bonu podarunkowego poinformować osobę, której przekaże bon podarunkowy o warunkach korzystania z bonów podarunkowych zawartych z niniejszym Regulaminie, w tym, o obowiązku zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz o skutku przyjęcia bonu podarunkowego, o którym mowa w regulaminie.
 
§ 23 W przypadku nie udzielenia lub niewłaściwego udzielenia ww. informacji posiadaczowi bonu podarunkowego, o których mowa powyżej Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu i zobowiązany jest zaspokoić wszelkie roszczenia posiadacza bonu podarunkowego.
 
§ 24 Przyjęcie bonu podarunkowego stanowi potwierdzenie, że posiadacz bonu podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.