Przejdź do treści

Polityka prywatności

Polityka prywatności w Dotyk kaszmiru Terapie holistyczne
Szanowni Klienci,

pragniemy poinformować Państwa o zasadach i procedurach stosowanych przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Dotyk kaszmiru Terapie holistyczne NIP: 632 175 09 89, administratora danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej tylko „GDPR“).

 
 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych jest Dotyk kaszmiru wykonujący/a działalność gospodarczą w zakresie Terapii holistycznych, adres siedziby: ul. Kossutha 5, 40-844 Katowice, NIP 632-175-09-89 , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą.
Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 
 
 

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do kontaktowania się z usługobiorcą (klientem).
Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
Imię i nazwisko,
Adres e-mail,
Numer telefonu.

 
 
 

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe Klientów są przetwarzane na podstawie następujących tytułów prawnych:

  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  • przetwarzanie w celu wykonania usług. 
Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
Jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją usług  lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 
 
 

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
W celu realizacji uprawnień można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres:dotykkaszmiru@dotykkaszmiru.pl.

 
 

5. POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.